BİZ KİMİZ?
Resmi Senet

TÜRKİYE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI RESMİ SENEDİ

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Vakfın Adı

Madde 1:

Başlangıç hükümlerine ve aşağıdaki amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ve kamuya yararlı hizmetlerde bulunmak üzere ve uluslar arası nitelikte olan “TÜRKİYE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI” kurulmuş olup, resmi senet metninde kısaca “VAKIF” adıyla anılacaktır.  Vakıf, çalışmalarında kısaltma, amblem “logo” olarak “TÜRKÇAĞ” ibaresini kullanacaktır.

Vakfın Merkezi

Madde 2:

Vakfın yönetim merkezi İstanbul’dadır.  Vakıf merkezinin adresi Darphane, Emirhan Caddesi, Bayındır Sokak, No. 1 D. 3 Uygar Apt. Beşiktaş-İstanbul olup, merkezin il sınırları içinde başka bir adrese geçişi durumunda Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılması gerekli olmayıp, ancak ilgili yerlere bilgi verilmesi yeterlidir.  Vakıf, amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli gördüğü yerlerde resmi senet hükümleri uyarınca, yasal koşulları yerine getirerek yurt içinde şubeler ve bürolar ile, yurt dışında da temsilcilikler, bürolar ve sair açabilir.

Vakfın Amacı

Madde 3:

Vakfın amacı Atatürk ilke ve devrimleri ile gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş ve sağlıklı insana, topluma ve çevreye ulaşılmasıdır.  Bu bağlamda;

 1. Evrensel insan haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve devlet düzeninin korunması ve kökleştirilmesi,
 2. Türk kadınlarının hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal konumunun geliştirilmesi ve tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması,
 3. Hızlı gelişen Türk toplumunda çevre sorunlarına karşı duyarlılık ve çevre bilincinin yaratılması,
 4. Yine bu hızlı gelişimde olumsuzlukların oluştuğu eğitim ve sağlık konularında çağdaş insanın gereksinimi olan desteğin sağlanması ve özellikle kadın ve çocuk sağlığı ve eğitimi konularında çalışma yapılması,
 5. Atatürk ve Türk Aydınlanma Devrimi ile ilgili her türlü araştırma, yayın ve bilimsel çalışmayı yapmak üzere bir “ATATÜRK ARAŞTIRMA BİRİMİ”nin kurulup çalıştırılması öncelik taşır.

 

Bu amaçlara ulaşmak için vakıf;

 1. Atatürk İlke ve Devrimlerine tüm yönleri ile sahip çıkmak, tanıtmak, genç kuşakların Atatürkçü düşünce içinde yetişmelerini sağlamak,
 2. Bu amaçla kültürel, ekonomik, sosyal alanlarda bilimsel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak,
 3. Vakfın amacıyla ilgili yasaları geliştirmek için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurumu ve kuruluşlara iletmek, görüşmeler yapmak, gelişmeleri kamoyuna yansıtmak,
 4. Okul, kurslar, yuva, yurt, bölgesel kültür merkezleri, sabit ve gezici kitaplıklar ve sağlık kurumları ve benzeri eğitsel ve sosyal kuruluşlar kurmak, burs vermek ve bunları sağlamak için her türlü iktisadi faaliyette bulunmak,
 5. Amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yayınlamak ve dağıtmak, yasalar izin verdiği takdirde radyo ve televizyon istasyonları kurmak, işletmek, ______ bu amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel basın ile sinema ve video yayınlarından yararlanmak, sinema ve tiyatro salonları açmak ve işletmek,
 6. Toplumsal ilişkileri geliştirmek için lokal, huzurevi, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeleri kurmak ve işletmek, amaçlarını gerçekleştirmek için taşınmazlar edinmek ve kiralamak,
 7. Amaçları doğrultusunda yarışmalar yapmak, ödüller vermek, anket ve benzeri her çeşit araştırmalar düzenlemek, açık hava ve kapalı salon toplantıları düzenlemek,
 8. Balo, kermes, konser ve benzeri gelir sağlayıcı sosyal etkinliklerde bulunmak,
 9. Bütün bu amaçları gerçekleştirmek için il ve ilçelerde şubeler açmak, çalışma kolları ve komisyonlar kurmak,
 10. Yine bütün bu amaçları gerçekleştirmek için yurt dışında şubeler, temsilcilikler ve bürolar açmak ve her türlü benzer kurum veya kişilerle işbirliğinde bulunmak.

 

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapılabilecek Tasarruflar

Madde 4:

Vakıf, amacına ulaşmak için;

 1. Yasal sınırlamalar dışında, tutar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,
 2. Mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlarına bir bölüme ile ya da tümü ile özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa harcamaya,
 3. Gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, haziren bonosu, yatırım fonları ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya,
 4. Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yetkili makamların izni ile yurt dışı vakıflarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı bağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya, şirketler kurmaya, gerekli ürünleri imal, ithal ve ihraç etmeye, temettü ya da kar paylarını benzer biçimde değerlendirmeye,
 5. Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir getirecek ve olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir kişi aracılığı ile işlettirmeye,
 6. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükuna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarının kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,
 7. Gereğinde ödünç vermeye, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye,
 8. Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülecek girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri yapmaya; amaç ve hizmet konularına yararlı olabilecek sandıklar kurmaya, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklarda bulunmaya ve işbirliği yapmaya,

Türk Medeni Kanunu’nun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetkilerini 903 sayılı yasa ile yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Vakfın Organları

Madde 5:

Vakfın organları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

 

 1. Genel Kurul

Vakfın genel kurul üyeleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Resmi senette adları yazılı vakfeden gerçek kişiler ile tüzel kişilerin temsilcileri ile,
 2. Vakfın tescilinden sonra genel kurulda vaki olabilecek eksilmeler sonucu, yönetim kurulu başkanının önerisi ve genel kurulun kararına göre kabul edilecek yeni üyelerdir.

Yeni üyeler:

 1. En az vakfedenler kadar eşdeğer malı değeri özgüleyenler arasından genel kurulca seçilecek gerçek ve tüzel kişiler,
 2. Etkin hizmet ve çabaları ile Vakfın amaç ve hizmet konularında sürekli ve yararlı çalışmalar yapabilecek gerçek ve tüzel kişilerdir.

Genel Kurul Üyelerinden:

 1. Gerçek kişilerin ölümü, görev yapamaz hale gelmesi, medeni hakları kullanmaktan kısıtlanması, isteği ile ayrılması, Vakfın amaç ve ilkelerine aykırı davranması,
 2. Tüzel kişilerin dağılmaları, temsilcilerinin değişmesi durumlarında, boşalan genel kurul üyeliklerine yeni üyeler alınır.

 

Görev ve Yetkiler:

 1. Yasaların öngördüğü hükümlerle, Vakfın amaç ve hizmet konuları yönünde veya Vakfın yetkili organlarınca yapılan öneriler hakkında gereken kararları almak,
 2. Vakfın malvarlığı hakkında tasarruf kararları almak ve yönetim kurulunun mali yetkilerini belirlemek,
 3. Vakfın resmi senedinde yapılacak değişiklikleri karara sağlamak,
 4. Vakıf şubeleri ile, büro ve temsilciliklerinin açılması, iktisadi işletme, sandık ve ortaklıkların kurulması ile görev ve yetkilerinin belirlenmesi, gerektiğinde feshi, devri, ortaklıktan ayrılma ve başka bir ortaklığa katılma gibi hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi için karar almak,
 5. Vakıf organlarının üyelerini seçmek,
 6. Vakıf organlarının hazırladıkları ve kendileri ile ilgili çalışma yönergelerini onaylamak, değiştirmek ve değişikliklerinin onaylamak,
 7. Yönetim kurulu faaliyet raporunu, bilançoyu, gelir/gider çizelgelerini ve denetleme raporlarını incelemek, yönetim ve denetim kurullarının ibrası hakkında karar vermek, yeni dönem çalışma programı ve bütçesini görüşüp onaylamak,
 8. Yukarıda açıklaması yapılan esaslar dairesinde genel kurula yeni üye kabulüne veya reddine karar vermek,
 9. Vakfın amaç ve ilkelerine aykırı davranan genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin üyeliklerine son vermek,
 10. Vakfın, diğer tüzel kişilere katılması, yeni tüzel kişiliklerde kurucu üye olması ve Vakfın sona erdirilmesi hususlarında karar vermek,
 11. Genel Kurulu üye tam sayının 1/5’nın ortak önergesi ile gündemi de belirleyerek Olağanüstü Toplantıya çağırmak.

 

Toplantı ve Kararlar:

Vakıf Genel Kurulu her yılın ilk altı ayı içinde Olağan olarak toplanır.  Yönetim kurulunca bu toplantı için gündem, toplantının yeri, günü ve saati, faaliyet raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri, taslak bütçe ve denetleme raporlarından birer suret ve varsa tetkik edilmesi istenen sair hususlar da eklenerek, Genel Kurul Üyelerine ve Vakfı Denetleme Yetkisini Haiz Makama, en az (15) gün öne ellerinde olacak şekilde, imza karşılığı elden ve iadeli taahhütlü mektupla ulaştırılır.

İlk toplantı yarıdan bir fazla Genel Kurul Üyesinin hazır olması halinde yapılır.  İlk toplantı için yeterli üye sayısının mevcut olmaması halinde ikinci toplantı, mevcut üyelerle ve çoğunluk aranmadan yapılır.  İki toplantı arasında bir haftadan az süre olamaz.

Bu toplantılarda karar nisabı katılan Genel Kurul Üyelerinin yarıdan bir fazlasının oyları ile oluşur.

Yalnız:

 1. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinden birisinin üyeliğine son verilmesi,
 2. Vakfın borç, yükümlülük ve taahhüt altına sokulması,
 3. Vakıf genel kuruluna yeni üye kabulü,
 4. Vakıf Resmi Senedinin değiştirilmesi,
 5. Vakfın sona erdirilmesi,

hususlarında toplantı, nisabı, genel kurul üye tam sayısının yarısından bir fazlası olup, karar nisabı ise katılan üye sayısının 2/3’dür.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanınca açılır.  Bir başkan, bir yazman ve bir oy sayım memurundan oluşacak üç kişilik divan heyeti seçilerek, bunlara imza yetkisi verilir.  Gündemin görüşülmesine başlamadan önce, genel kurul üyelerinden birisinin yazılı veya sözlü önerisi üzerine ve katılanların yarıdan bir fazlasının onaylaması ile gündem değişikliği, ilavesi veya çıkarılması konularında karar alınarak gündeme devam edilir.  Bu hususlar talep olmasa daha genel kurula hatırlatılmadan geçilemez.

Görüşülecek hususlar bittikten sonra toplantı tutanağının tüm sayfaları divan heyetince imzalanır ve bir sureti denetlemeye yetkili makama, faaliyet raporu ve hesap raporlarıyla birlikte verilir.

Her üyenin bir oy hakkı olup, toplantıya gelmeyecek olan üye, sadece o toplantı için vekil tayin edebilir.  Bir vekilde birden fazla vekalet yetkisi toplanamaz.

 1. Yönetim Kurulu

Vakıf yönetim kurulu, genel kurul üyeleri arasından 2 yıl süreyle seçilen 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.  Herhangi bir nedenle boşalan yönetim kurulu üyesinin yeri başkanın çağrısı ile en yüksek oy almış olan yedek üye ile doldurulur.  Yedek üyelerin görev almasına rağmen yönetim kurulu üye sayısı 5’in altına düşerse yönetim kurulu başkanının veya o yoksa denetleme kurulu başkanının çağrısı ile genel kurul seçim için olağanüstü toplanır.  Süresi dolan yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan ya da özürlü olsa daha bir çalışma döneminde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır ve yerlerine yedek üyeler çağrılır.

Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçer.  Bu senette yazmasa daha yönetim kurulu, üyeleri arasında gereksinimler doğrultusunda yeni görevler oluşturabilir, iptal edilebilir, birleştirebilir ve ayırabilir.

Vakıf temsil ve ilmazı yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulunu ve vakfı yönetim kurulu başkanı olmadığında başkan yardımcısı temsil eder.  İşbu temsilin kapsamını yönetim kurulu belirler.  Mali konular başkanla birlikte, başkan yardımcısı veya olmadığında genel sekreterin müşterek imzaları gereklidir.  Vakıf yönetim kurulu başkanının istifası en geç iki ay içinde seçim için Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sebebidir.  Seçime kadar tüm organlar görevine devam eder.

Görev ve Yetkiler:

 1. Vakfın yönetimi ile ilgili kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak, dileklerden imkan olanları yerine getirmek,
 2. Faaliyet raporunu, gelir/gider çizelgeleri ve bilançoyu hazırlamak, yeni dönem çalışma programı ve taslak bütçeyle birlikte, tetkik edilecek sair hususları da önceden genel kurulun tetkik ve onayına sunmak,
 3. Vakıf resmi senedi değişiklik tasarılarını ve vakıfla ilgili gerekli yönergeler hazırlamak,
 4. Vakfın amacına uygun komisyon, kurul veya komiteler oluşturmak, bunların kendi iç çalışma yönergelerini ve değişikliklerini onaylamak, fonksiyonu sona erenlerin görevine son vermek, bunları birleştirmek veya görev dağılımını değiştirmek, çalışma programlarını onaylamak veya değiştirmek,
 5. Yurt içinde ve yurt dışında şube büro ve temsilcilikler açmak, iktisadi işletme, sandık ve ortaklık oluşturmak, katılmak, fesh etmek ve ayrılmak,
 6. Bağış kampanyası ile gelir getirici tüm faaliyetler hakkında karar almak, bunların icrası için teşkilat oluşturmak,
 7. İşbu resmi senedin 4. maddesindeki işleri yapmak,
 8. Vakfın tüm kayıtlarının genel sekreter ve genel sayman vasıtasıyla tutmak ve denetime hazır bulundurmak, vakıf içi ve dışı denetim kurumlarının istediği belge ve raporları vs. mali işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak, denetleme katılım payını zamanında ödemek,
 9. Gerekli gördüğünde bir genel müdürlük ve yeteri kadar hizmetli kadrosu oluşturarak çalışma ilkelerinin tespit etmek, yönetim kurulunun idari ve mali işlemlerini, sorumluluk devri olmaksızın, bu personele yaptırmak, yine gerektiğinde bu kadroyu genişletmek veya tamamen kaldırmak,
 10. Vakıf için gerekli hizmet personelini görevlendirmek, bunları ihtiyaca göre azaltıp, çoğaltmak veya tamamen kaldırmak,
 11. Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna ve mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamının veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasaruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,
 12. Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, Vakıf malvarlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple Vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,
 13. İlgili malı hükümler maddelerindeki gerekli koşullar oluştuğunda yedek akçenin kullanılmasına karar vermek,
 14. Vakfa yeterli miktarda danışmanlar almak veya bu konuda kurul veya kadro oluşturmak, gerektiğinde bunları azaltıp, çoğaltmak ve feshetmek,
 15. Vakfın genel kuruluna yeni üye katılımı hususunda genel kurula öneride bulunmak,
 16. Vakfın her türlü malvarlığı kalem girişinde, bunun malvarlığı mı, yoksa gelir mi olduğuna karar vermek.

Toplantı ve Kararlar

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez toplanır.  Bu olağan toplantı dışında, Yönetim Kurulu Başkanı, Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir.  Kurul tüm toplantılarında, toplantı nisabı olarak yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanmayı, karar nisabı olarak da katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile karar alma esasını uygular.  Kararda oylar eşit olduğundan başkanın oyu ağırlıklıdır.

 1. Denetim Kurulu

Vakıf Denetim Kurulu, Vakıf Genel Kurulu adına, Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere, Genel Kurul üyelerinden veya dışarıdan 2 yıl için seçilecek 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.  Süresi dolan Denetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Denetim kurulu işbu denetimini Yönetim Kurulu ile birlikte eğer teşkil edilmişse genel müdürlük ve kadroları üzerinde de icra eder.  Denetim Kurulu faaliyetini bütün olarak icra edebileceği gibi, görev bölümü yapabilir veya her biri müstakilen bu denetimi ifa edebilirler.  Denetim Kurulu seçim sonrası ilk toplantıda bir başkan seçerek görevine devam eder.  Genel Kurul seçiminde alınan oy oranına göre herhangi bir nedenle boşalan üyelik, yedek üyelerden ve Başkanın daveti ile doldurulur.  Denetim kurulunun sayısının ikinin altına düşmesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı nedenidir.

Denetim Kurulu her üç ayın sonunda bir Devre Raporu, her yıl sonunda da bir yıllık rapor verir.  Tüm raporlardan birer suret Vakıf Yönetim Kurulu Başkanına verilir.  Ayrıca, Genel Kurul toplantı öncesinde yıllık rapor, bilanço, gelir/gider çizelgeleri, faaliyet planı, yeni çalışma programı ve taslak bütçe hakkında tetkikini Genel Kurul üyelerine iletmek üzere en az 20 gün önce Vakıf Yönetim Kurulu Başkanına verir.

Gerekli gördüğünde olağanüstü genel kurul toplantısı yapmak, Denetim Kurulu üyelerinin hem yetkisi hem de görevidir.

Ücretsiz Çalışma İlkesi

Madde 6:

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Kuruldan seçilen denetçilere çalışmaları karşılığı hiçbir ad altında ücret ödenemez.  Vakıf için yapacakları yolculuk veya diğer giderleri, fahiş olmamak kaydıyla kendilerine ödenir.

Vekil Tayini

Madde 7:

Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya birden çok işin görülmesi ve Vakfa yapılacak şartlı ve şartsız bağışların kabulü, hukuki, mali ve idari temsil için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil tayin edebilir.  Verilecek vekaletnamenin kapsamını Yönetim Kurulu tayin eder.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 8:

 1. Çalışma Dönemi, Hesaplar, Bütçe:

Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer.  Vakfın kuruluş yılındaki çalışma dönemi kuruluşun mahkemece tescilinden itibaren başlar.  Hazırlanan bütçede, bütçe hazırlama tekniğine uygun olarak ve tüm çalışma konuları, tahmini gelirler, harcama kalemleri, ayrılan ödenekler, yetkiler, harcama usulleri, fasıllar arası ödenek nakli ve diğer tüm konular açıkça anlaşılabilecek şekilde oluşturulur.

Yönetim Kurulu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ile birlikte tahmini bütçeyi de Genel Kurulun onayına sunar.  Bütçenin hazırlanmasında, Vakıf amaçlarının gerçekleştirileceği bir uygulama esas alınır.

 1. Vakfın Mal Varlığı ve Mal Varlığı Değişikliği:

Vakfın malvarlığı kuruluşta vakfedenlerin özgüledikleri ________ Bankası, ________ Şubesi ______________ numarasına yatırdıkları ________________________________ ile _________________________ deki taşınmaz mallar ve ____________________________ taşınır mallardan oluşur.  Vakfın malvarlığı iç bir biçimde amacı ve hizmet konuları dışındaki amaç ve konulara ayrılamaz.

Vakıf bu kuruluş malvarlığına ek olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü para, mal ve hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını her yolla temellük edebilir, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklarına sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

Vakfın herhangi bir menkul veya gayrimenkul malı, herhangi bir hakkı veya bunların tamamı eğer gideri gelirinden fazla hale gelmeye başlamışsa veya bunlar değerleri ile orantılı gelir getirmez hale dönüşmekteyse, ya da yasaların tanıyacağı başka sebepler gerçekleşmiş olursa, yasadaki usul ve koşullarla satılıp başka mal ve haklara dönüştürülebilir.  Bunun için Genel Kurulun bu yönde bir karar alması ve Yönetim Kuruluna yetki vermesi gerekir.

 1. Vakfın Gelir Kaynakları:
 1. Vakfın tüm taşınır ve taşınmaz malları ile, menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat, faiz, prim, temettü ve komisyonlar ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler,
 2. Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu iktisadi işletmeler, sandıklar ve girişimlerden elde edilecek gelirler,
 3. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler vs. ödemeler,
 4. Vakfa yapılacak şartlı ya da şartsız bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan bağışlar ve bunların nemaları,
 5. Vakfın Resmi Senedinin 4. maddesinde belirtilen tasarruf ve işlemlerden elde edilecek gelirler,
 6. Her türlü toplantılar, geziler, gösteriler, organizasyonlar, yayınlar, kermes, piyangolardan ve eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler,
 7. Amaç ve hizmet konularına uygun en az \%80’ni, nev’i itibariyle genel, özel ve katma bütçeli idareler, bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar,
 8. Yasal düzenli sair gelirler,
 9. Düzenli sayılan tüm bu gelirlerden, yönetim kurulu kararı ile mal varlığına katılmayanlar, gelir olarak kabul edilir.

 

 1. Mali Uygulamalar, Harcamalar:
 1. Vakıf yönetimi, kar amacı gütmeden yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin \%20’sini Vakıf mal varlığını arttırmaya, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye, \%80’ini ise Vakıf amaç ve hizmet konularına harcamaya ve özgülemeye zorunludur.
 2. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye ya da Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış fonların tümü ya da bir bölümü, Vakıf amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere özgülenebilir.
 3. Vakfın amaç ve hizmet konularına özgülenen fonlar, hiçbir biçimde bir başka amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz.  Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan fonlar, yedek akçe ya da Vakıf mal varlığını arttıracak yatırılar için kullanılabilir.
 4. Vakfın amaçlarına özgülediği gelirleri yıl içinde harcaması zorunludur.  Ancak bu gelirlerin tümü ya da bir bölümü Maliye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanmış belli projelerin gerçekleştirilmesi için belli bir fonda tutulup izleyen çalışma dönemlerinde kullanılabilir.
 5. Kurulacak tesislerden en az \%10 kapasite, yetenekli ve mali imkanlardan yoksun öğrencilere tahsis edilir.
 6. Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ve değişiklikleri, uygulanmadan önce Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sunar.  Onaylanan bütçe aynen uygulanır.  Bilanço ve kar/zarar hesapları yılın ilk altı ayı içerisinde yayımlanır.  Hesap özeti veya bilanço ve kar/zarar hesapları, Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 7. Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.  Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesi, hazırlanacak bir yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.
 8. Vakfın mali konudaki her işleri, başkanla birlikte başkan yardımcısı veya olmadığında genel sekreterin birlikte imzaları ile yapılır.

 

 1. Yedek Akçe:

Bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile denetim giderlerine katılma yapı düşüldükten sonra kalan miktarın \%5’i yedek akçe olarak ayrılır.

Vakfın yıllık gelirleri yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılayamayacak durumda olursa, Vakıf yönetim kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.

Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10. yılın olağan Vakıf Genel Kurul toplantısında, oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür.  Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur.  Yeterli olmadığı kanısına varılırsa, aynı şekilde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her 5 yılda bir bu konu genel kurul toplantı gündemine alınarak görüşülür.

 1. İktisadi İşletmeler, Ortaklıklar:

Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek, uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf İktisadi İşletmeleri kurulabilir.

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak Vakıf İktisadi İşletmeler sözleşmesinde Vakfın tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, parasal işlemler, vergi bağışıklığı konusu, işletmenin denetimi gibi hükümler yer alır.

Vakıf İktisadi İşletmeleri, mevcut mevzuat hükümlerine göre tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

 

ŞUBELER

Madde 9:

 1. Kuruluş:

Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda, yetkili kılındığı çalışma alanında hizmetler sunmak ve Vakfı temsil etmek üzere Yönetim Kurulunun kararı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün izniyle yurt içinde şubeler kurabilir.

 1. Hukuksal Durum:

Şubeler, yasal ve Vakıf Resmi Senedi hükümleri uyarınca Vakfa bağlı, hakkı ve mal varlığı Vakıf bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda yönetim organlarının kararı ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli, merkezle ilişkileri ve karar yetkileri 9.3. madde hükümleri gereğince belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlardan ötürü Vakfın sorumlu olduğu bağımsız Vakıf iç organıdırlar.

 

 1. Merkez-Şube İlişkileri:

Şubeler, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Vakfın karar ve denetimine bağlıdır.

Vakfın merkez Yönetim Kurulu, şube Genel Kurulu ile yönetim kurulunun yasalar, Vakıf Resmi Senedi ve Şube yönetmeliği hükümlerine aykırı bulduğu kararlarının gözden geçirilip, uygun kararlar alınmasını isteyebilir.  Şube kurullarının eski kararda direnmeleri üzerine kesin karar Vakıf Genel Kurulunca verilir.

Şube Yönetim kurulu Başkanı ile asil ve yedek üyeleri, Vakıf Yönetim kurulunun kararı ile görevden alınabilirler ve yerlerine seçim yapılabilir.  Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerinin tamamlarlar.

 1. Şube Organları:

Şubelerin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetim Kurulu

 

 1. Şube Genel Kurulu:

Şube Genel Kurulu, kuruluşta Vakıf amaç ve hizmetlerinin benimsemiş üyelerden oluşur.  Kuruluşta az sayıda üyenin bulunması durumunda eksik üyeler şube yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.

 

Genel Kurul üyelerinden herhangi bir kişinin ölümü, sürekli hastalık, toplantılara devamsızlık, amaç ve hizmet konularına ilgisizlik gibi nedenlerle görevini yapamaz duruma gelmeleri ya da istekleriyle ayrılmaları halinde yerlerine Şube Genel Kurulu’nun 2/3 Çoğunluk Kararı ile seçim yapılır.

 

 1. Şube Genel Kurulunun Toplantı İlkeleri:

Şube Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ve düzenleyeceği gündem üzerine her yılın ilk altı ayında olağan olarak toplanır, gereğinde olağanüstü toplantı da yapılabilir.  Şube Genel Kurulu toplantıları 3 üyeden oluşan Divan tarafından yönetilir ve 5.1. madde esasları uygulanır.

Şube Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının ve karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların oy çoğunluğudur.  İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, aynı gün bir saat ara ile, ikinci toplantı yapılır ve katılanlarla toplantıya devam edilir.

 1. Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri.

Şube Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda gerekli kararları almak,
 2. Genel Kurul toplantısında, geçen çalışma dönemi Şube Yönetim kurulu çalışma raporu ve denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini onaylamak, Şube Yönetim kurulunu aklamak,
 3. Yine bu toplantıda gelecek çalışma dönemi Şube Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini asil ve yedek denetçileri seçmek,
 4. Şube Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Kurul üyelerinin dilek ve önerileri hakkında karar vermek,
 5. Herhangi bir nedenle Şube Genel Kurulunda ayrılması gereken üyeleri ile yerlerine seçileceklere ilişkin Şube Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar vermek,
 6. Vakfın Genel Kurulunun istek ve öneriler hakkında gereken kararları almak.
 7. Şube Yönetim Kurulu:

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunda gizli oyla 2 yıllık süre için seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir sekreter ve bir sayman seçer.

Şube Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez olağan olarak topları ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.  Toplantı yeter sayısı 4 ve kara sayısı olağan çoğunluktur.

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan ya da özürlü olsa dahi bir çalışma döneminde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılırlar ve yerlerine yedek üyeler çağrılır.

 1. Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Şubeyi Başkanı aracılığı ile temsil etmek,
 2. Vakıf Genel Kurulu toplantısına katılacak başkan ya da yerine diğer bir üyenin belirteceği şube görüş ve önerilerini saptamak,
 3. Şube ve çalışma alanı kapsamında Vakıf resmi senedinin 4. maddesinde gösterilen işlemleri yapmak,
 4. Şube çalışma programı, bütçe, gelir/gider çizelgeleri ile çalışma raporu, bilanço ve gelir/gider çizelgelerini hazırlamak,
 5. Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Şube çalışma alanı kapsamında çalışmalar yapmak ve uygulamak,
 6. Şube personelini atamak ve gereğinde görevden almak,
 7. Vakıf ile Şube Genel Kurulu kararlarını uygulamak, Denetleme Kurulunun dilek ve önerileri hakkında karar vermek,
 8. Şube Genel kurulundan ayrılan üyeler ile yerlerine seçilecekler için önerilerde bulunmak,
 9. Şube Genel Kurulu toplantı tutanakları ile birlikte onaylanan Şube bütçe, gelir gider çizelgeleri ile çalışma ve denetim raporu, bilanço ve gelir/gider çizelgelerini Vakfa yollamak.

 

 1.  Denetleme Kurulu:

Denetleme Kurulu 2 asil ve 2 yedek olmak üzere Şube Genel Kurulu kararı ile üyeler arasından veya dışarıdan iki yıllık süre için seçilirler.

Denetleme Kurulu en az üç ayda bir Şube hesap ve işlemleri ile defterlerinde yapacakları incelemelere ilişkin görüş, istek ve önerilerini bir raporla Şube Yönetim Kuruluna; bütçe gelir/gider çizelgeleri hakkında görüş, istek ve önerileri ile bir yıllık denetim sonuçlarını Şube Genel Kuruluna sunarlar.

 1.  Şube Malvarlığı:

Şube Genel Kurulunun kuruluş ile birlikte özgüledikleri malvarlığı ile kuruluştan sonra edinilecek taşınır ve taşınmaz mallar ile haklar şubenin malvarlığını oluşturur.

Şube malvarlığı, Vakıf malvarlığı içinde olup hiçbir biçimde amaç ve hizmet konuları dışında kullanılamaz, harcanamaz.

 

 1.  Diğer Hükümler:

Bütçe, mali uygulama, yedek akçe, Şube malvarlığında değişiklik gibi konularda Vakıf Resmi Senedinin diğer bölümlerinde hükümler, Şube ve çalışma alanı kapsamında benzer olarak uygulanır.

 1.  Şubelerin Dağılmaları:

Şubeler, Şube Genel Kurul ya da Vakıf Yönetim Kurulunun kararı ile dağıtılabilirler.

VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Madde 10:

Vakıf Resmi Senedin, Vakıf Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun 5.1. maddesi gereği ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisabı ile değiştirilebilir.

Resmi Senet değişikliği önerileri, Genel Kurul üyelerine, gerekçeleriyle birlikte bu konunun oylanacağı toplantı tarihinden en az bir ay önce ellerine geçecek şekilde taahhütlü mektupla, noter tebligatı veya imza karşılığı teslim edilmedikçe, gerekli toplantı nisabı sağlansa dahi, Genel Kurulda görüşülemez ve karar altına alınamaz.

Değişiklik Genel Kurul üyelerinin \%10’unun imzasını içeren bir önerge ile de teklif edilebilir.  Bu da Yönetim kurulunca yukarıdaki prosedüre göre işleme konur ve aynı nisaplarla görüşülüp karara bağlanır.

Karara bağlanan değişiklikler mevcut mevzuata göre yürürlüğe girer.

VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 11:

Vakfın amacının gerçekleşmesinin fiilen ve hukuken imkansız hale geldiği, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul’un 5.1. maddesi gereği ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisabı ile ilgili karar alınmasıyla Vakıf sona erdirilebilir.  Bu konuda bir dilekçe ile ilgili mahkemeden durumun tescili talep edilir.  Kararın mevzuata göre kesinleşmesiyle birlikte Yönetim Kurulu tasfiye kurulu haline dönüşür.

Mevcut mevzuat gereği, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakfın dağılması için Asliye Hukuk mahkemesine başvurması hali hariç, Vakfın mallarının nasıl tasfiye edileceğine Genel Kurul karar verir.  Vakfın dağıtılması bitin, tüzel kişiliğinin sona ermesi ile birlikte hazırlanacak tasfiye bilançosu gereğince kalan malları, Genel Kurulun karar verdiği kuruma devredilir.

YÖNERGELER

Madde 12:

Vakfın ilgili organları ve şubeleri kendi çalışmaları ile ilgili gerekli yönergeleri yapabilirler.  Bunların hazırlanış ve onay makamları önceki maddelerde belirlenmiştir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 13:

Bu Resmi Senette bulunmayan hükümler için, Türk Medeni Kanunu, 903 sayılı Kanun ve Vakıflar hakkındaki Tüzüğün ilgili maddeleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 14:

Vakıf Resmi Senedi, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin tescile ilişkin kararı ile Senedin noterlikçe onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

GÜLAY ÇOŞKUN vekili:                                                               CEMİLE GÜLŞEN MÜSTECAPLIOĞLU

MURAT BÜLENT HATTATOĞLU                                              Vek: MURAT BÜLENT HATTATOĞLU

 

NERMİN KANUNİ vekili:                                                            FATMA NEZİHE ÇİFTÇİ vekili:

MURAT BÜLENT HATTATOĞLU                                              MURAT BÜLENT HATTATOĞLU

 

SAADET OYAL KOLCUOĞLU vekili:                                         FİLİZ ÖZTÜRK vekili:

MURAT BÜLENT HATTATOĞLU                                              MURAT BÜLENT HATTATOĞLU

 

EROL TURAN vekili:  MURAT BÜLENT HATTATOĞLU

 

DAYANAK:

İstanbul 17 Noterliğinden tasdikli, 8.5.1995 tarih ve 15437 yevmiye no.lu vekaletname ile TÜRKAN SAYLAN, MERİÇ VELİDEDEOĞLU, TÜRKEL MİNİBAŞ, ABDULLAH KEHALE, RUKİYE NİHAL SEYDA, NURAN İSVAN, ŞEHRİBAN ONAT, AFET GÜRÜL, DİLARA KEHALE, İSMAİL DENİZ ÇINAROĞLU, BAHRİYE CANAN KÖKSAL, DEVRİM ÇUBUKÇU, ZÜLFİYE NUR SAĞLAMER, TİJEN KAYRALCI, DENİZ BANOĞLU, NAMIK SİNAN TURAN, BARIŞ ÇUBUKÇU, MACİDE OYTAY, FATMA FİGEN ÖNKAL, PERVİN OLGUN, GÜLSEVİL ERDEM, BİRNUR ÖZÜMERT, ESER TOPUZ, ADNAN MEMİŞ, SIDIKA NİLGÜN SARIÖZ, OSMAN NURİ TEZEL, ÖMER AYKUL, FATMA NUR GERÇEL, ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’nin,

Kadıköy 5. Noterliğinden tasdikli 1.5.1995 tarih ve 11025 yevmiye no.lu vekaletname ile ÜMRAN GÜNŞEN ALTAY’ın,

Beşiktaş 2. Noterliğinden tasdikli 18.4.1995 tarih ve 12496 yevmiye no.lu vekaletname ile LALE AYŞE GÖREÇ’in,

Ankara 20. Noterliğinden tasdikli 19.4.1995 tarih ve 13405 yevmiye no.lu vekaletname ile GÜLŞEN DALDAL’ın,

Ankara 30. Noterliğinden tasdikli 18.4.1995 tarih ve 16938 yevmiye no.lu vekaletname ile AYLA HATIRLI’nın,

Ordu 3. Noterliğinden tasdikli 19.4.1995 tarih ve 5839 yevmiye no.lu vekaletname ile GÜLÇİN RAFET ÜSTÜNTAŞ7ın,

Gaziantep 2. Noterliğinden tasdikli 17.4.1995 tarih ve 9054 yevmiye no.lu vekaletname ile FATMA VİLDAN ÖZTÜRK’ün,

Bursa 5. Noterliğinden tasdikli 18.4.1995 tarih ve 17407 yevmiye no.lu vekaletname ile KADRİYE GÖKÇADIR’ın,

İzmir 22. Noterliğinden tasdikli 14.4.1995 tarih 6843 yevmiye no.lu vekaletname ile ASUMAN BOYACIGİLLER’in,

Kadıköy 6. Noterliği’nden tasdikli 20.4.1995 tarih ve 20424 yevmiye no.lu vekaletname ile GÜLAY COŞKUN’un,

Kocaeli 2. Noterliğinden tasdikli 25.4.1995 tarih ve 10619 yevmiye no.lu vekaletname ile CEMİLE GÜLŞEN MÜSTECAPLIOĞLU’nun,

Kadıköy 7. Noterliğinden tasdikli 26.4.1995 tarih ve 21998 yevmiye no.lu vekaletname ile NERMİN KANUNİ’nin,

Beşiktaş 7. Noterliğinden tasdikli 4.5.1995 tarih ve 7344 yevmiye no.lu vekaletname ile FATMA NEZİHE ÇİFTÇİ’nin,

Çatalca 1. Noterliğinden tasdikli 24.4.1995 tarih ve 7087 yevmiye no.lu vekaletname ile SAADET OYA KOLCUOĞLU’nun,

Beyoğlu 22. Noterliğinden tasdikli 1.5.1995 tarih ve 16440 yevmiye no.lu vekaletname ile FİLİZ ÖZTÜRK’ün,

Üsküdar 2. Noterliğinden tasdikli 24.4.1995 tarih ve 27475 yevmiye no.lu vekaletname ile EROL TURAN’ın,

Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na kurucu üye olmalarıyla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmaya, vakıf senedini imzalamaya, vakfın kuruluşu tamamlanıncaya kadar gerekli tüm işlemleri takip ve neticelendirmeye yetkili olarak: AV. MURAT BÜLENT HATTATOĞLU’nu vekil tayin ettikleri görüldü.

GEÇİCİ MADDE 1:  VAKFEDENLER

Vakıf malvarlığına özgüledikleri mali değerler ile vakfı oluşturan vakfedenlerin adı, soyadı, adres ve uyrukları aşağıdadır.

 1. TÜRKAN SAYLAN, T.C. Uyruklu, Beyazgül Sokak No. 67 Arnavutköy-İstanbul
 2. MERİÇ VELİDEDEOĞLU, T.C. Uyruklu, İstasyon Sok. Karman Apt. No. 48/9 Göztepe-İstanbul
 3. TÜRKEL MİNİBAŞ, T.C. Uyruklu, Kocasinan Cad. Kader Apt. No. 33/7 Fatih-İstanbul
 4. ABDULLAH KEHALE, T.C. Uyruklu, Alkent Akasya 1/16 Akatlar-İstanbul
 5. RUKİYE NİHAL SEYDA, T.C. Uyruklu, Bağdat Cad. Zincirliköşk Sok. No. 8/3 Erenköy-İstanbul
 6. NURAN İSVAN, T.C. Uyruklu, Vaniköy Cad. No. 58 Kandilli-İstanbul
 7. ŞEHRİBAN ONAT, T.C. Uyruklu, Cihangir Coşkun Sok. No. 1/7 Beyoğlu-İstanbul
 8. AFET GÜRÜL, T.C. Uyruklu, Nisbetiye Cad. Bilgin Sok. Ocak Apt. D: 9 Levent-İstanbul
 9. DİLARA KEHALE, T.C. Uyruklu, Alkent Akasya 1/16 Akatlar-İstanbul
 10. İSMAİL DENİZ ÇINAROĞLU, T.C. Uyruklu, Mesa Konaklar sitesi 24 Bl. 9 D. 5 Altunizade-Üsküdar-İstanbul
 11. BAHRİYE CANAN KÖKSAL, T.C. Uyruklu, Aslı Sokak Selin Apt. No. 1/12 2. Ulus-İstanbul
 12. DEVRİM ÇUBUKÇU, T.C. Uyruklu, Tepebaşı, Akarca Sok. No. 37/4 Taksim-İstanbul
 13. ZÜLFİYE NUR SAĞLAMER, T.C. Uyruklu, Ekşinar Sok. No. 39/A d. 6 Florya-İstanbul
 14. TİJEN KAYRALCI, T.C. Uyruklu, 1. Kısım B Blok No. 41/3 Ataköy-İstanbul
 15. DENİZ BANOĞLU, T.C. Uyruklu, Dereboyu Cad. No. 16/4 Ortaköy-Beşiktaş-İstanbul
 16. NAMIK SİNAN TURAN, T.C. Uyruklu, Vatan Cad. Neslişah Mah. Fatih Apt. No. 40 D. 16 Fatih-İstanbul
 17. BARIŞ ÇUBUKÇU, T.C. Uyruklu, Tepebaşı Akarca Sok. No. 37/4 Taksim-İstanbul
 18. MACİDE OYTAY, T.C. Uyruklu, Peker Sokak Engin Sitesi Ömür Apt. Levent-İstanbul
 19. FATMA FİGEN ÖNKAL, T.C. Uyruklu, Bebek Cevdetpaşa Caddesi No. 118/2 Bebek-İstanbul
 20. PERVİN OLGUN, T.C. Uyruklu, Levent Mah. ______ Sok No. 6 1. Levent-İstanbul
 21. GÜLSEVİL ERDEM, T.C. Uyruklu, 4. Levent, Koza Evleri Koza 3 D. 28 4. Levent-İstanbul
 22. BİRNUR ÖZÜMERK, T.C. Uyruklu, Bağdat Cad. Çınarlı Sok. No. 7/13 Suadiye-İstanbul
 23. ESER TOPUZ, T.C. Uyruklu, Hüsrev Gerede Cad. No. 17/1 Daire 8 Beşiktaş-İstanbul
 24. ADNAN MEMİŞ, T.C. Uyruklu, Aslı Sokak Selin Apt. No.1/12 2. Ulus-İstanbul
 25. SIDIKA NİLGÜL SARIÖZ, T.C. Uyruklu, Naci Kasım Cad. Baran 1 Sitesi D. 15 Bahçelievler-İstanbul
 26. OSMAN NURİ TEZEL, T.C. Uyruklu, Küçük bebek Üstü Günaydın Sitesi 8/2 Bebek-İstanbul
 27. ÖMER AYKUL, T.C. Uyruklu, Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. Bahar sitesi, Mine 2 Apt. D. 7 Etiler-İstanbul
 28. MURAT BÜLENT HATTATOĞLU, T.C. Uyruklu, Silivrikapu Hisaraltı Sokak Fatih Sitesi B3 Blok Kat 5 D. 14 Kocamustafapaşa-İstanbul
 29. NUR GERÇEL ÖZEREN, T.C. Uyruklu, Sezai Selek Sok. No. 4/A D. 8 Nişantaşı-İstanbul
 30. ÜMRAN GÜNŞEN ALTAY, T.C. Uyruklu, Göztepe, Topağaç Sok. No. 1/1 Giray Apt. Kadıköy-İstanbul
 31. ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ, Kuşdili Cad. Sevimli İşhanı No.18 Kat 5 D.121 Kadıköy-İstanbul
 32. LALE AYŞE GÖREÇ, T.C. Uyruklu, Palanga Cad. Çapur Ahmet Sok. No.16/16 Ortaköy-Beşiktaş-İstanbul
 33. GÜLŞEN DALDAL, T.C. Uyruklu, Selanik Cad. No.29/1 Kızılay-Ankara
 34. AYLA HATIRLI, T.C. Uyruklu, Tunalı Hilmi Cad. No.45/5 Küçükesat-Ankara
 35. GÜLÇİN RAFET ÜSTÜNTAŞ, T.C. Uyruklu, Akyazı Mah. A.O. Maden Sitesi Papatya Apt. C Blok Kat 2/3 Ordu
 36. FATMA VİLDAN ÖZTÜRK, T.C. Uyruklu, Sarıgüllük Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı 26 No.lu Sok. Deniz Apt. 6/6 Gaziantep
 37. KADRİYE GÖKÇADIR, T.C. Uyruklu, Kadızade Rumi Cad. Ümit Apt. No.4/3 Bursa
 38. ASUMAN BOYACIGİLLER, T.C. Uyruklu, İnönü Cad. No. 591 D. 4 Hatay-İzmir
 39. GÜLAY COŞKUN, T.C. Uyruklu Cengizhan Sok. N.4/9 Uğurkaya Apt. Göztepe-Kadıköy-İstanbul
 40. CEMİLE GÜLŞEN MÜSTECAPLIOĞLU, T.C. Uyruklu, Hacı Hasan Mah. Yukarı Pazar Cad. Bağbila Apt. K.6/11 İzmit-Kocaeli
 41. NERMİN KANUNİ, T.C. Uyruklu, Yeşilbahar Sok. Kalyon Apt. No.8/34 Çiftehavuzlar-Kadıköy-İstanbul
 42. FATMA NEZİHE ÇİFTÇİ, T.C. Uyruklu, Ayşe Sultan Korusu, Çiftçiler Apt. 10/5 Bebek-İstanbul
 43. SAADET OYA KOLCUOĞLU, T.C. Uyruklu, Lise Caddesi No. 1 Çatalca-İstanbul
 44. FİLİZ ÖZTÜRK, T.C. Uyruklu, Kandilli Caddesi No. 21 Kandilli-İstanbul
 45. EROL TURAN, T.C. Uyruklu, Şair Selahattin Pınar Sok. No. 91 D.7 Üsküdar-İstanbul

GEÇİCİ MADDE 2:  GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

 1. TÜRKAN SAYLAN
 2. BİRNUR ÖZÜMERT
 3. ABDULLAH KEHALE
 4. PERVİN OLGUN
 5. ZÜLFİYE NUR SAĞLAMER

GEÇİCİ MADDE 3:  TESCİL VE TEMSİL İÇİN VEKİL TAYİNİ

Vakfın kuruluş iş ve işlemlerini takibe, yetkili mahkemelere başvurmaya, tescil, izin, onama talebinde bulunmaya, hükmi şahsiyetini kazanana kadar yapılması gereken bütün işleri yapmaya, işlemleri takibe, bu resmi senette ilgili mahkeme veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından istenecek değişiklik ve eklentileri yapmaya, kuruluş nakdi varlığını bulunduğu bankadan çekmeye, ilgili bankaya yatırmaya, bloke ettirmeye, çözmeye, kuruluş ile ilgili iş ve işlemlerde Resmi Dairelere, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde vakfı temsile, tek başına veya birlikte hareketle İstanbul Barosu Avukatlarından AV. ÜMRAN GÜNŞEN ALTAY, AV. NUR GERÇEL ÖZEREN, AV. MURAT BÜLENT HATTATOĞLU, AV. MÜGE AKÇALI, AV. TÜRKAN YILMAZ, AV. ÖMER AYKUL’a verilen temsil ve vekalet yetkisi ilgili mahkemeden tescil kararının alınıp kesinleşmesine kadar devam eder.

 

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF SENEDİ

 

Bindokuzyüzdoksanbeş yılı Mayıs ayının onaltıncı günü. 16.5.1995

 

Ben aşağıda mühür ve imzası bulunan İstanbul 17. Noteri M. SEVİL ÖZDEMİR, Mustafa Kemalpaşa Caddesi No. 31 Ana Han No. 31 Kat 2 Büro 7-8 Aksaray-İstanbul adresindeki dairemde görevimin başında iken yanıma gelen ve halen Silivrikapı, Hisaraltı Sokak, Fatih Sitesi B3 Blok Kat 5 Daire 14 Kocamustafapaşa-İstanbul adresinde mukim olduğunu söyleyen ve gösterdiği Ordu nüfus idaresinden verilmiş 31.8.1981 tarih ve 24/6369 kayıt, C01 273117 seri no.lu resimli nüfusuna göre Ordu, Merkez, Aziziye, 001/01 cilt, 17 sayfa, 10 kütük sıra no.da kayıtlı, 15.7.1965 tarihinde Ordu’da Arife Müşerref’ten doğma, Ahmet Sırrı oğlu, MURAT BÜLENT HATTATOĞLU şahsına asaleten, TÜRKAN SAYLAN, MERİÇ VELİDEDEOĞLU, TÜRKEL MİNİBAŞ, ABDULLAH KEHALE, RUKİYE NİHAL SEYDA, NURAN İSVAN, ŞEHRİBAN ONAT, AFET GÜRÜL, DİLARA KEHALE, İSMAİL DENİZ ÇINAROĞLU, BAHRİYE CANAN KÖKSAL, DEVRİM ÇUBUKÇU, ZÜLFİYE NUR SAĞLAMER, TİJEN KAYRALCI, DENİZ BANOĞLU, NAMIK SİNAN TURAN, BARIŞ ÇUBUKÇU, MACİDE OYTAY, FATMA FİGEN ÖNKAL, PERVİN OLGUN, GÜLSEVİL ERDEM, BİRNUR ÖZÜMERT, ESER TOPUZ, ADNAN MEMİŞ, SIDIKA NİLGÜN SARIÖZ, OSMAN NURİ TEZEL, ÖMER AYKUL, NUR GERÇEL ÖZEREN, ÜMRAN GÜNŞEN ALTAY, ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ, LALE AYŞE GÖREÇ, GÜLŞEN DALDAL, AYLA HATIRLI, GÜLÇİN RAFET ÜSTÜNTAŞ, FATMA VİLDAN ÖZTÜRK, KADRİYE GÖKÇADIR, ASUMAN BOYACIGİLLER, GÜLAY COŞKUN, CEMİLE GÜLŞEN MÜSTECAPLIOĞLU, NERMİN KANUNİ, NEZİHE ÇİFTÇİ, OYA KOLCUOĞLU, FİLİZ ÖZTÜRK, EROL TURAN adlarına vekaleten hareketle Bana müracaatla düzenleme şeklinde bir vakıf senedinin düzenlenmesini istedi.

Kendisini yazılı hüviyetinin tespiti suretiyle tanıdığım gibi ilemi yapma yeteneğinin bulunduğunu da gördüm.  Bunun üzerine ilgili şahsına asaleten, ______ müvekkillerine vekaleten hareketle söze ________ diye sözünü bitir.   Yazılan bu tutanak ilgili tarafından okundu.  Yazılanların gerçek isteği olduğunu bildirmesi üzerine tutanağın altı ilgili ile tarafımdan imza edilerek mühürlendi.  Onatlı Mayıs Bindokuzyüzdoksanbeş Salı. 16/05/1995.

VEKALET VEREN:

ŞAHSINA ASALETEN, Müvekkilleri TÜRKAN SAYLAN, MERİÇ VELİDEDEOĞLU, TÜRKEL MİNİBAŞ, ABDULLAH KEHALE, RUKİYE NİHAL SEYDA, NURAN İSVAN, ŞEHRİBAN ONAT, AFET GÜRÜL, DİLARA KEHALE, İSMAİL DENİZ ÇINAROĞLU, BAHRİYE CANAN KÖKSAL, DEVRİM ÇUBUKÇU, ZÜLFİYE NUR SAĞLAMER, TİJEN KAYRALCI, DENİZ BANOĞLU, NAMIK SİNAN TURAN, BARIŞ ÇUBUKÇU, MACİDE OYTAY, FATMA FİGEN ÖNKAL, PERVİN OLGUN, GÜLSEVİL ERDEM, BİRNUR ÖZÜMERT, ESER TOPUZ, ADNAN MEMİŞ, SIDIKA NİLGÜN SARIÖZ, OSMAN NURİ TEZEL, ÖMER AYKUL, MURAT BÜLENT HATTATOĞLU, NUR GERÇEL ÖZEREN, ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ adına vekaleten:

MURAT BÜLENT HATTATOĞLU

ÜMRAN GÜNŞEN ALTAY vekili:                                          LALE AYŞE GÖREŞ vekili:

MURAT BÜLENT HATTATOĞLU                                          MURAT BÜLENT HATTATOĞLU

GÜLSEN DALDAL vekili:                                                          AYLA HATIRLI vekili:

MURAT BÜLENT HATTATOĞLU                                          MURAT BÜLENT HATTATOĞLU

GÜLÇİN RAFET ÜSTÜNTAŞ vekili:                                       FATMA VİLDAN ÖZTÜRK vekili:

MURAT BÜLENT HATTATOĞLU                                          MURAT BÜLENT HATTATOĞLU

KADRİYE GÖKÇADIR vekili:                                                   ASUMAN BOYACIGİLLER vekili:

MURAT BÜLENT HATTATOĞLU                                          MURAT BÜLENT HATTATOĞLU